نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانى ایران: