طرح شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی

« شرایط دریافت گواهینامه  مدیریت حرفه ای »
 نظر به مصوبه 41753/ص/98هـ ع مورخ 4/10/1398 هیأت محترم عامل سازمان مبتنی بر اجرای مواد «54» الی «57» قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر استقرار نظام شایستگی در انتخاب و انتصاب مدیران دستگاه های اجرایی و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، معطوف به اجرای مواد 9 و 12 برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/4/1 شورای عالی اداری) و همچنین شرایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی موضوع مصوبه شماره 206/93/11851 مورخ 1393/9/5این شورامبنی بر سنجش شایستگی‌های عمومی مدیریتی کارمندان و مدیران قبل از انتصاب و یا ارتقا به سطوح بعدی بر مبنای کانون ارزیابی)، سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی از  میان همکاران رسمی و پیمانی نموده است.
 

با توجه به شرایط ذکر شده در این بخشنامه شرایط دریافت "گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی" به شرح ذیل می باشد:

·        جهت دریافت گواهینامه پایه داشتن شروط زیر الزامی است :.

·          پست کارشناسی و مدیریتی

·         مدرک تحصیلی لیسانس با 7 سال تجربه مرتبط و یا دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری با 3 سال تجربه مرتبط -  تا تاریخ  1398/07/22  شرط سال سابقه محاسبه می گردد.

·          جامعه هدف این گواهینامه پست های زیر می باشد  :

1- کارشناس، کارشناسان مسئول

2-   کلیه روسایی که بعد از تاریخ 1397/1/1 منصوب گردیده اند.

·        جهت دریافت گواهینامه میانی داشتن شروط زیر الزامی است :

·           دارای پست کارشناسی و مدیریتی

·          دارای مدرک تحصیلی لیسانس با 7 سال تجربه مرتبط و یا دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری با 3 سال تجربه مرتبط - تا تاریخ  1398/07/22  شرط سال سابقه محاسبه می گردد.

·      جامعه هدف این گواهینامه پست های زیر می باشد:

1- روسای  منصوب قبل از تاریخ 1397/01/01

2- معاونین مدیرکل و  مدیران کلی که بعد از تاریخ 1397/1/1 منصوب گردیده اند.

·        جهت دریافت گواهینامه ارشد داشتن شروط زیر الزامی است :

·          دارای پست کارشناسی و مدیریتی

·          دارای مدرک تحصیلی لیسانس با 7 سال تجربه مرتبط و یا دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری با 3 سال تجربه مرتبط - تا تاریخ  1398/07/22  شرط سال سابقه محاسبه می گردد.

·          جامعه هدف این گواهینامه پست های زیر می باشد:

1- معاونین مدیرکل منصوب قبل از تاریخ 1397/01/01

2- مدیران کل منصوب قبل از تاریخ 1397/01/01

 

                                                                 «توجه مهم 1»

شورای عالی اداری، مورخ 27/10/1399، یک تبصره به بند اول ماده(2)  تصویب نامه شماره 579095 مورخ 01/04/1395 اضافه نموده است و طبق آن، شرط دارا بودن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی برای انتصاب در مدیریت سطح پایه از تاریخ این مصوبه به مدت 3 سال الزامی نمی باشد اما در شرایط مساوی اولویت انتصاب در سطح مورد اشاره با دارندگان گواهینامه مذکور خواهد بود.

«توجه مهم 2»

طبق دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای به شماره 579095، مورخ 01/04/1395 افرادی که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در سمت های مدیریتی، منصوب شده اند از شرایط عمومی مندرج در ماده (2) این دستورالعمل از جمله ارایه " گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی" در همان سطح مستثنی خواهند بود. لذا در صورت داشتن سایر شرایط دریافت گواهینامه  شایستگی (شرط سنی، سابقه و ...) می توانند برای دریافت گواهینامه در سطوح بالاتر اقدام نمایند. 

 

 

 

« فرآیند ارزیابی افراد در طرح شناسایی، ارزیابی و  توسعه شایستگی های عمومی »

سازمان هر سال با اعلام فراخوان عمومی، متقاضیان واجد شرایط را با توجه به نیاز دستگاه، تعداد و حجم سمت‌های مدیریتی و تعداد افرادی که ثبت نام نموده اند،

براساس آزمون استعدادیابی

برای شرکت در کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیریتی، اولویت بندی نموده  و برنامه‌ریزی لازم برای معرفی آن ها به کانون‌های مربوطه جهت ارزیابی براساس معیارهای عمومی مدیریت را انجام خواهد داد.

افرادی که حد نصاب امتیازات (حداقل 60 درصد از کل امتیازات)  را در فرایند کانون ارزیابی کسب نمایند "گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای" دریافت می‌کنند. این دسته از افراد، واجد شرایط لازم برای انتصاب به پستهای مدیریتی در سطحی که در گواهینامه ذکر شده است بوده و در صورت نیاز در انتصاب به پست‌های مدیریتی از دارندگان گواهینامه یادشده با داشتن سایر شرایط استفاده می گردد.

افرادی که موفق به کسب حد نصاب امتیازات (60 درصد) در فرایند کانون ارزیابی نمی شوند، در صورت کسب امتیاز از 50 تا 59 درصد از مجموع امتیازات، برای شرکت در برنامه های آموزشی و توسعه ای معرفی می گردند و در صورت طی موفقیت آمیز برنامه های آموزشی توسط این افراد، اطلاعات آنها توسط دستگاه اجرایی برای صدور "گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای" به کانون ارسال خواهد شد.

افرادی که مجموع امتیازات آنان در مرحله ارزیابی توسط کانون های ارزیابی در هر سطح مدیریتی، کمتر از 50 درصد امتیاز باشد و یا پس از طی دوره های آموزشی موفق به کسب توانمندی لازم نگردیده اند از فرایند ارزیابی و توسعه شایستگی حذف خواهند شد و پس از گذشت یک سال درصورت فراخوان عمومی درباره طرح، می توانند دوباره اقدام به ثبت نام نمایند.