طرح شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی

« شرایط دریافت گواهینامه  مدیریت حرفه ای »
نظر به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، معطوف به اجرای مواد 9 و 12 برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی، و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/4/1 شورای عالی اداری) و همچنین شرایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی موضوع مصوبه شماره 206/93/11851 مورخ 1393/9/5 این شورامبنی بر سنجش شایستگی‌های عمومی مدیریتی کارمندان و مدیران قبل از انتصاب و یا ارتقا به سطوح بعدی بر مبنای کانون ارزیابی)، سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی از  میان همکاران رسمی و پیمانی نموده است.
 

با توجه به شرایط ذکر شده در این بخشنامه شرایط دریافت "گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی" به شرح ذیل می باشد:

·        جهت دریافت گواهینامه پایه داشتن شروط زیر الزامی است :

·          شرط سنی دارای حداکثر 45 سال-  تا تاریخ  1398/07/22 شرط سنی 45 سال محاسبه می گردد.

·          دارای پست کارشناسی و مدیریتی

·          دارای مدرک تحصیلی لیسانس با 7 سال تجربه مرتبط و یا دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری با 3 سال تجربه مرتبط -  تا تاریخ  1398/07/22  شرط سال سابقه محاسبه می گردد.

·          جامعه هدف این گواهینامه پست های زیر می باشد  :

1- کارشناس، کارشناسان مسئول

2-   کلیه روسایی که بعد از تاریخ 1397/1/1 منصوب گردیده اند.

·        جهت دریافت گواهینامه میانی داشتن شروط زیر الزامی است :

·          شرط سنی دارای حداکثر 47سال - تا تاریخ  1398/07/22 شرط سنی 47 سال محاسبه می گردد.

·           دارای پست کارشناسی و مدیریتی

·          دارای مدرک تحصیلی لیسانس با 7 سال تجربه مرتبط و یا دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری با 3 سال تجربه مرتبط - تا تاریخ  1398/07/22  شرط سال سابقه محاسبه می گردد.

·      جامعه هدف این گواهینامه پست های زیر می باشد:

1- روسای  منصوب قبل از تاریخ 1397/01/01

2- معاونین مدیرکل و  مدیران کلی که بعد از تاریخ 1397/1/1 منصوب گردیده اند.

·        جهت دریافت گواهینامه ارشد داشتن شروط زیر الزامی است :

·          شرط سنی دارای حداکثر 50سال-  تا تاریخ  1398/07/22 شرط سنی 50 سال محاسبه می گردد.

·          دارای پست کارشناسی و مدیریتی

·          دارای مدرک تحصیلی لیسانس با 7 سال تجربه مرتبط و یا دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری با 3 سال تجربه مرتبط - تا تاریخ  1398/07/22  شرط سال سابقه محاسبه می گردد.

·          جامعه هدف این گواهینامه پست های زیر می باشد:

1- معاونین مدیرکل منصوب قبل از تاریخ 1397/01/01

2- مدیران کل منصوب قبل از تاریخ 1397/01/01

"تبصره"

طبق دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای به شماره 579095، مورخ 1395/04/01، افرادی که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل منصوب شده اند از شرایط عمومی مندرج در ماده (2) این دستورالعمل از جمله ارایه " گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی" در همان سطح مستثنی خواهند بود. لذا در صورت داشتن سایر شرایط دریافت گواهینامه  شایستگی (شرط سنی، سابقه و ...) می توانند برای دریافت گواهینامه در سطوح بالاتر اقدام نمایند.

 

« فرآیند ارزیابی افراد در طرح شناسایی، ارزیابی و  توسعه شایستگی های عمومی »

سازمان هر سال با اعلام فراخوان عمومی، متقاضیان واجد شرایط را با توجه به نیاز دستگاه، تعداد و حجم سمت‌های مدیریتی و تعداد افرادی که ثبت نام نموده اند، اولویت بندی و انتخاب نموده و برنامه‌ریزی لازم برای معرفی آن ها به کانون‌های ارزیابی جهت ارزیابی بر اساس معیارهای عمومی مدیریت را انجام خواهد داد.

افرادی که حد نصاب امتیازات (حداقل 60 درصد از کل امتیازات)  را در فرایند کانون ارزیابی کسب نمایند "گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای" دریافت می‌کنند. این دسته از افراد، واجد شرایط لازم برای انتصاب به پستهای مدیریتی در سطحی که در گواهینامه ذکر شده است بوده و در صورت نیاز در انتصاب به پست‌های مدیریتی از دارندگان گواهینامه یادشده با داشتن سایر شرایط استفاده می گردد.

افرادی که موفق به کسب حد نصاب امتیازات (60 درصد) در فرایند کانون ارزیابی نمی شوند، در صورت کسب امتیاز از 50 تا 59 درصد از مجموع امتیازات، برای شرکت در برنامه های آموزشی و توسعه ای معرفی می گردند و در صورت طی موفقیت آمیز برنامه های آموزشی توسط این افراد، اطلاعات آنها توسط دستگاه اجرایی برای صدور "گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای" به کانون ارسال خواهد شد.

افرادی که مجموع امتیازات آنان در مرحله ارزیابی توسط کانون های ارزیابی در هر سطح مدیریتی، کمتر از 50 درصد امتیاز باشد و یا پس از طی دوره های آموزشی موفق به کسب توانمندی لازم نگردیده اند از فرایند ارزیابی و توسعه شایستگی حذف خواهند شد و پس از گذشت یک سال درصورت فراخوان عمومی درباره طرح، می توانند دوباره اقدام به ثبت نام نمایند.

 flow2