طرح شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی

خانم گل چین، تلفن 02184931 داخلی 2341

پست الکترونیک: tashkilat@pmo.ir