طرح شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی

 

 500

 

 فلسفه طرح

فلسفه این طرح بر سه رویکرد مهم شایسته سالاری، مدیریت استعدادها و جوان گرایی استوار است:
شایسته سالاری
مفهوم شایسته سالاری در این طرح  بر اعمال ضوابط و به کارگیری علم و منطق(نه روابط و ذهنیات) در انتصاب ها دلالت دارد که با اجرای این طرح، شایسته‌سالاری تا حدود بسیاری در سازمان نهادینه می شود و بدین  ترتیب افراد براساس شایستگی‌ها و قابلیت های خود ارتقا می یابند.
مدیریت استعدادها 
با شناسایی کارکنان مستعد و شایسته برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی سازمان در آینده و  برنامه های متنوع توانمندسازی، علاوه بر ایجاد انگیزه و  افزایش رضایت مندی سرمایه انسانی، گنجینه ای گران بها  از استعدادهای ناب مدیریتی  در اختیار سازمان قرار می گیرد.

جوان گرایی

شکاف نسل ها و تغییرات شدید در حوزه دانش، بهره گیری از منابع جوان را برای جذب اجتناب ناپذیر کرده است. امروزه در کشورهای توسعه یافته تمایل و گرایش بالایی در بکارگیری جوانان در بالاترین مناصب مدیریتی چه در حوزه های دولتی و حاکمیتی و چه در شرکت های خصوصی وجود دارد. نتایج ، حاکی از تاثیر و اثرگذاری این نسل  در کارآمدی سازمان ها است که با استفاده از طرح مذکور می توان  از نیروی های  جوان شایسته  سازمان به نحو احسن استفاده نمود.

 اهداف طرح :

                     1- ارتقاء پایدار عملکرد مدیران و همکاران در راستای اهداف و سیاست های سازمان

                     2- ترویج فرهنگ شایسته مداری در سازمان

                    3- دستیابی به ذخیره ای از استعدادهای سازمانی که شایستگی ارتقاء به پست های مدیریتی  را دارند

                    4- تهیه بانک اطلاعاتی علمی و قابل اتکا از شایستگی های دانشی، مهارتی و شخصیتی همکاران

راهبردهای طرح

1.        تقویت بستر رقابتی و عادلانه برای شناسائی و پرورش همکاران شایسته به منظور تصدی مشاغل مدیریت

2.       توسعه فضای شفافیت و اعتماد در سازمان در زمینه انتصاب و ارتقاء مدیران

3.       بهره گیری از روش های علمی برای شناسایی و توسعه شایستگی های همکاران

4.       کمک به جذب، انگیزش و نگهداشت کارشناسان و مدیران مستعد و توانمند

  ارزش های طرح:

1.        ایجاد فرصت برابر و مناسب برای تمامی کارکنان

2.       رعایت اصل شایسته سالاری در گزینش مدیران

3.       ترویج و توسعه صداقت و پاکدستی و مدیریت علمی

4.       توجه به اصل برنامه مداری در تربیت مدیران

 نتایج طرح

1.        تقویت باور و اعتقاد سطوح مختلف مدیران به توانمندسازی و توسعه استعداد سرمایه انسانی

2.       استفاده هوشمندانه از منابع و ظرفیت‌های درون و برون سازمانی در مراحل مختلف طرح

3.       استفاده از مدل‌ها‌، روش‌ها و فناوری‌های نوین مدیریت در شناسایی و توسعه استعدادهای سازمانی

4.       ایجاد تناسب بین برنامه‌ها و فرصت‌های آموزش و یادگیری با مقتضیات و نیازهای سازمان

5.       ایجاد انگیزه خودمدیریتی و رشد معنوی، مادی، مهارتی و دانشی کارکنان به صورت خود کنترل